O FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER)

O FEADER contribuirá á promoción dun desenvolvemento rural sostible en toda a Comunidade como complemento das políticas de apoio ao mercado e aos ingresos aplicadas no marco da política agrícola común, a política de cohesión e a política pesqueira común.

Será durante este periódo 2007?2013, cando se faga especial fincapé no desenvolvemento da PAC: Política Agraria Común.

O consello será quen elabore as directrices estratéxicas en materia de desenvolvemento rural para a aplicación dos eixos temáticos:

  • A competitividade da agricultura e a silvicultura;
  • O medio ambiente e a contorna rural;
  • A calidade de vida e a xestión das actividades económicas nas zonas rurais;
  • Eixo LEADER

Implantarase unha Rede Europea de Desenvolvemento Rural con vistas á conexión das redes, organizacións e administracións nacionais activas no sector do desenvolvemento rural a escala comunitaria. Cada Estado membro establecerá unha Rede Rural Nacional que integre ás organizacións e administracións participantes no desenvolvemento rural.

O Consello adoptará as directrices estratéxicas comunitarias relativas á política de desenvolvemento rural para o período de programación comprendido entre o 1 de xaneiro de 2007 e o 31 de decembro de 2013 á luz das prioridades políticas establecidas a escala comunitaria. Devanditas directrices estratéxicas establecerán a escala comunitaria as prioridades estratéxicas relativas ao desenvolvemento rural para o período de programación en cuestión.

A axuda do FEADER prestarase a través dunha estreita concertación entre a Comisión, o Estado membro e as autoridades e os organismos designados polo Estado membro en virtude das normas e prácticas nacionais, con inclusión de:

  1. As autoridades rexionais e locais competentes e demais autoridades públicas;
  2. Os axentes económicos e sociais;
  3. Calquera outro organismo apropiado que represente á sociedade civil.

A cooperación abarcará a elaboración e o seguimento do plan estratéxico nacional e a elaboración, aplicación, seguimento e avaliación dos programas de desenvolvemento rural. Cada Estado membro elaborará un plan estratéxico nacional logo da adopción das directrices estratéxicas comunitarias.

O FEADER intervirá nos Estados membros a través de programas de desenvolvemento rural. Estes programas porán en aplicación unha estratexia de desenvolvemento rural a través dunha serie de medidas reunidas ao redor dos eixos definidos no Regulamento FEADER. Cada programa de desenvolvemento rural cubrirá o período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2007 e o 31 de decembro de 2013. Os Estados membros poderán presentar ben un programa único para todo o seu territorio, ben un conxunto de programas rexionais.

Máis información

AGADER. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Política de Desarrollo Rural 2007-2013